In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Impuls & Woortblind
Berencamperweg 10
Postbus 1058
3860 BB NIJKERK
Telefoon: 033 2473484
E-mail: [email protected]

verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt
via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens
verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Impuls & Woortblind verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
· NAW-gegevens
· Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
· Geboortedatum en –plaats
· Geslacht
· Pasfoto
· Interessegebieden
· Opleidingsinformatie
· Werkervaring
· Werkgever
· Bankgegevens

Doeleinden

Impuls & Woortblind verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
· Het invulling geven aan het fungeren als vereniging volgens de bepalingen in de
statuten van de Impuls & Woortblind in het algemeen;
en verder,
· Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard
copy;
· Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
· Het onderhouden van contact;
· Een goede en efficiënte dienstverlening;
· Het verrichten van administratieve handelingen;
· Verbetering van de dienstverlening;
· Facturering;
· Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
· Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw)
(lidmaatschaps)overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Impuls & Woortblind hier
gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen
verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden
verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit
eigen beweging, al dan niet op verzoek van Impuls & Woortblind persoonsgegevens aan
Impuls & Woortblind verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Impuls & Woortblind
deze gegevens verwerkt.

Verstrekking binnen de vereniging

Impuls & Woortblind kan op verzoek individuele Impuls & Woortblind -leden relevante
persoonsgegevens van Impuls & Woortblind -leden verstrekken ten behoeve van het
organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te allen tijde als doel te hebben ten
goede te komen aan het individuele lid, wiens persoonsgegevens verstrekt worden en/of
aan de statutaire doelen van de Impuls & Woortblind .

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Impuls & Woortblind persoonsgegevens
uitwisselen met derden. Impuls & Woortblind kan voor de hiervoor genoemde doeleinden
gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden
persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met de
Impuls & Woortblind en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de
voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Impuls &
Woortblind aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese
Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein,
Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt
gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen
zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese
privacyregelgeving.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Impuls & Woortblind zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor
de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te
bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Impuls &
Woortblind zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale
bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of
onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Impuls & Woortblind
passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te
verbeteren.

Cookie Domain Type Description Duration
_gcl_au .impulsenwoortblind.nl Analytics This cookie is used by Google Analytics to understand user interaction with the website. 3 months
_ga .impulsenwoortblind.nl Analytics This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. 2 years
_gid .impulsenwoortblind.nl Analytics This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. 1 day
_gat_gtag_UA_110670342_1 .impulsenwoortblind.nl Other No description 1 Minute

Uw rechten
U heeft het recht om Impuls & Woortblind een verzoek te doen tot inzage van uw
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een
overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u
verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Impuls & Woortblind verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of
kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege
bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Impuls & Woortblind
Ambachtsstraat 15
Postbus 1058
3860 BB NIJKERK
Telefoon: 033 2473484
E-mail: [email protected]

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Impuls &
Woortblind , laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 maart 2018.
Impuls & Woortblind kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden
altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld
te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.